Natuur- en Vogelwacht Rotta is een zelfstandige, regionale natuurbeschermingsvereniging, actief in het Recreatiegebied Rottemeren en de omliggende gemeenten Zuidplas, Lansingerland en de noordrand van Rotterdam.

Het doel van de vereniging zoals omschreven in de Statuten.

Onderstaand treft u het actueel en het financieel beleid.

Bestuur, werkgroepen, overige taken, werkwijze, relatie/wisselwerking tussen bestuur en werkgroepen, ...

Natuurcentrum Trefpunt Rotta
Bezoekadres:
Hoeksekade 164
2661JL Bergschenhoek

Publiekswandelingen, cursussen, kinderactiviteiten, natuurwerk, onderzoek, regioplannen, ruimtelijke ontwikkelingen, ...

Door lid of donateur te worden steunt u ons werk.

Aves Visum, Rotta Nieuwsflits , Facebook, waarneming.nl, ...

Dit jaarverslag geeft een samenvatting van de zaken waarmee Natuur- en Vogelwacht Rotta zich het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. 

 • Jaarverslag 2016
 • Financieel jaarverslag 2016
 • Boekhouding Rotta Algemeen 2016
 • Boekhouding Trefpunt 2016

Jaarverslag 2016

Bekijk als pdf

Dit jaarverslag geeft een beknopte samenvatting van de activiteiten in 2016 van Natuur- en Vogelwacht Rotta. Veel van deze activiteiten worden regelmatig besproken in Aves Visum of zijn te volgen op onze website. Bij al onze inspanningen houden wij onze doelstellingen voor ogen: het bevorderen en ondersteunen van de natuur en natuurbeleving. Door onderzoek, kundig beheer, samenwerking, reageren op overheidsplannen en kennisoverdracht proberen wij deze doelstellingen te bereiken.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Hans Sanders (voorzitter), Anneke Zuidervaart (vice voorzitter), Cor van de Lustgraaf (penningmeester), Marijke den Oudendammer (secretaris), Arend Hoogeveen, Cor Noorman en Jesse Keijzer. Daarbij wordt het bestuur o.a. versterkt door Jaap van Lien die zijn activiteit als contactpersoon naar de gemeente Lansingerland is blijven doen. Het bestuur vergadert iedere tweede dinsdag van de maand, behalve in augustus. Daarbij zijn vaak leden, bijvoorbeeld afgevaardigden van werkgroepen, aanwezig met hun inbreng en ondersteuning van het bestuur. De vergaderingen zijn openbaar.

Rotta is dit jaar weer gegroeid, we zijn de 700 gepasseerd, we tellen nu 723 leden.

Natuurcentrum Trefpunt Rotta

Het beheer van ons gebouw is in handen van het Trefpuntbeheerteam met een eigen penningmeester en draait onafhankelijk van de vereniging Rotta. Zie het financieel verslag voor meer informatie.

Het Trefpunt is iedere donderdag en zaterdag open. Op donderdag wordt er gewerkt aan onderhoud binnen en buiten door de werkgroep Rotta Actief. Zij bouwen ook nestkasten en maken bouwpakketten. Soms op bestelling, zoals de bosuilenkasten, holenduif- en torenvalkkasten en vleermuiskasten, soms voor eigen verkoop en voor activiteiten van de Rotta-Rangers. Het onderhoud van de tuin vergt veel inspanning, het resultaat mag er zijn en ook vogels en vlinders zijn er blij mee.

Rotta is natuurlijk de grootste gebruiker van het Trefpunt, maar ook de Stichting Pameijer maakt er gebruik van. Verder wordt de ruimte verhuurd voor natuur-gerelateerde cursussen zoals bloemschikken en sterrenkunde, vergaderingen en ontmoetingen.

Iedere zaterdag is Trefpunt open voor publiek en zijn er mensen van Rotta die onder het genot van een kop koffie vertellen over natuuractiviteiten en dergelijke. Regelmatig is er een Varia-activiteit zoals bijvoorbeeld een kunstexpositie en plantenruilbeurs. Ook de groep vrijwilligers die het Trefpunt schoon houden mag hier vermeld worden, dankzij hen ziet het Trefpunt er steeds spic en span uit.

Ruimtelijke ontwikkelingen in de regio

Rotta volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de regio en neemt, waar mogelijk, deel aan inspraakprocedures, of gaat in gesprek met en geeft advies aan de bestuurders van de gemeentes Lansingerland en Zuidplas. Zoals bijvoorbeeld over de ontwikkeling rond de verlengde A16 Rotterdam, de Hennipgaarde en uitbreiding van het vliegveld Zestienhoven. Daarbij sluiten we aan bij Natuur- en Milieu Zuid-Holland en activiteiten van buurtbewonersorganisaties. Ons accent bij deze gesprekken ligt op bescherming van natuurwaarden, biodiversiteit en onderhouden of creëren van ecologische verbindingen.

Dit jaar is B&W van gemeente Zuidplas op bezoek geweest om kennis te maken. Zij zijn voorgelicht over de vele en diverse activiteiten van onze vereniging. Ook de start van het gebruikersplatform de Groenzoom, waar Rotta zitting in heeft, is in 2016 gestart.

Rotta Onderzoek en Natuurwerk

Onze adviezen zoals hierboven vermeld, zijn gebaseerd op onderzoek en waarnemingen. Rotta doet mee aan landelijke inventarisaties van vogels, dag- en nachtvlinders, paddenstoelen, muizen en vleermuizen. Er is een rapport gemaakt van de flora en fauna van de Eendragtspolder. Al deze gegevens werden doorgegeven aan landelijk coördinerende organisaties zoals Sovon en Ravon.

In onze werkgebieden wordt eerst met mensen van onderzoek gekeken naar de ontwikkeling en beoogde doelen van ieder gebiedje afzonderlijk. Er is afgelopen jaar onderhoud gepleegd door snoeien, maaien, afvoeren en verwerken van materiaal in het Koornmolengat, de Wiebertjes, het Hennipsloot-hooiland, het Kooipolderbos, de Noordoever van de Zevenhuizerplas, het Nessebos, het Park de Polder en rond het Trefpunt. Verder is er meegewerkt aan de vlinderidylle aan het Offenbachplantsoen in Berkel. Er is een start gemaakt met het project Kwaliteitsimpuls Rottemeren door het planten van bollen van stinzenplanten.

De groep natuurwerkers is gegroeid, er zijn nu 32 personen en zij hebben 2320 uren werk verzet. Daarin zaten ook nog wat uren knotten voor een enkele particulier. Over al deze natuurgebiedjes is overleg met het Recreatieschap en GZH. Deze laatste organisatie is nu overgenomen door Staatsbosbeheer, waar Rotta al mee heeft kennis gemaakt.

Rotta Jeugd

Iedere maand is er op een zaterdag een bijeenkomst voor de Rotta Rangers, kinderen van 6 tot 12 jaar. Er is een ochtend- en een middaggroep. Voor de kinderen van 4 tot 6 jaar, de Rotta Kapoentjes, is er één keer per kwartaal een activiteit op woensdagmiddag. Er is een gevarieerd aanbod aan onderwerpen dat op een speelse manier wordt gebracht, zoals braakballen uitpluizen, voedersilo's en vetbollen maken, zoeken en bekijken van leven onder water, eetbare groenten, vruchten, paddenstoelen, vlinders en insecten enzovoort. De Rangers waren iets minder in aantal dan het jaar ervoor, maar de Kapoentjes zijn in aantal gegroeid.

Voor de begeleiding van de kinderen is een vast team, bijgestaan door helpende ouders en grootouders. Maar er is dringend behoefte aan versterking van de vaste groep begeleiders.

Bekijk het fotojaarboek 2016 van de Rotta Rangers https://www.myalbum.com/album/LmUu2PZupMZ0-jaarboek2016-Rangers

Bekijk het fotojaarboek 2016 van de Rotta Kapoentjes https://www.myalbum.com/album/R2B4QCQuK5cI-jaarboek2016-Kapoentjes

Communicatie

De communicatie gaat tegenwoordig langs vele kanalen, daarom hebben we een coördinator communicatie om door onderling overleg alle berichtgeving in goede banen te leiden en op elkaar af te stemmen. Vier keer per jaar verschijnt ons mooie blad Aves Visum met veel informatie en achtergrondverhalen. Op onze website www.rotta-natuur.nl is Aves Visum ook te lezen. Op de site is alle relevante informatie over onze vereniging te lezen, ook onze agenda is er te vinden, actuele informatie en verslagen. Er is een link naar Waarneming.nl en naar onze FaceBookpagina. Op onze FaceBookpagina worden door middel van foto’s waarnemingen gemeld en nieuws uitgewisseld.

De digitale Nieuwsbrief is in een nieuw jasje gestoken. Daarin worden activiteiten (her)aangekondigd met achtergrondinformatie en de aandacht gevestigd op andere actuele natuuronderwerpen. Naast deze digitale communicatie maken we ook gebruik van de traditionele pers. Van alle Rotta-publieksactiviteiten wordt melding gemaakt in de Heraut en Hart van Holland, soms wordt achteraf een verslagje met foto door ons naar de krant gestuurd. Onze Jeugdwerkgroep vult maandelijks een natuur-kinderpagina in Hart van Holland. Bij speciale gelegenheden nodigen wij de pers uit. Met onze jaarfolder presenteren wij ons bij evenementen. Afgelopen jaar wat minder dan voorheen, wij zijn naarstig op zoek naar iemand die dit wil oppakken en coördineren.

Cursussen en publieksactiviteiten

Ook dit jaar was er een cursus Vogelherkenning, de cursus was volgeboekt en is succesvol verlopen. Nieuw dit jaar was de cursus BMP, Broedvogel Monitoring Project, opgezet in samenwerking met Sovon en natuurwerkgroepen Delft en Pijnacker. De cursisten zijn in het voorjaar op verschillende locaties aan de slag gegaan. Verder zijn de cursussen bloemschikken en sterrenkunde gehouden.

De maandelijkse publieksactiviteiten op zaterdag zijn goed bezocht. Dit jaar waren er drie fietstochten en verder waren het wandelingen. In juli en augustus zijn er weer de traditionele avondwandelingen gehouden door het Koornmolengat. Door goede publiciteit zijn de wandelingen zo goed bezocht dat de groep dikwijls in tweeën werd gesplitst, zodat ieder de gids goed kon horen. En na de wandelingen hebben zich vaak nieuwe leden aangemeld.

Ledenexcursies

De excursies voor eigen leden zijn goed bezocht en ook hier ‘nieuwe gezichten’ erbij. Naast de traditionele gebieden waren er ook nieuwe bestemmingen in het programma.

Alle bovengenoemde activiteiten zijn tot stand gekomen door onze vrijwilligers. Sommigen bijna onzichtbaar, anderen iets meer in de schijnwerpers, maar allemaal even belangrijk.

Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet van je tijd, kennis en vooral je enthousiasme.

 

Financieel jaarverslag 2016

Bekijk als pdf

Algemeen

De financiën van de verenigingsactiviteiten van Natuur- en Vogelwacht Rotta en die van de exploitatie van Natuurcentrum Trefpunt Rotta worden apart geadministreerd en hebben aparte bankrekeningen. Penningmeester van de "Vereniging" is Cor van de Lustgraaf, de administrateur van het "Trefpunt" is Jan Noppers.

Toelichting bij de exploitatiecijfers van Natuurcentrum Trefpunt Rotta

Resultaat 2016

Wat betreft het gebruik van ons verenigingsgebouw ‘Trefpunt Rotta’, was 2016 echt een topjaar. Dat komt natuurlijk ook tot uitdrukking in de exploitatiecijfers.

Het gebouw is in het afgelopen jaar globaal zo’n 240 dagdelen gebruikt voor eigen verenigingsactiviteiten, zoals openstelling voor publiek op de donderdag en de zaterdagmiddag, voor de kinderactiviteiten van Rotta Rangers en Kapoentjes en verder voor ledenavonden, bestuursvergaderingen, werkgroep-overleg, cursussen, enz.

Daarnaast is het gebouw in 2016 al met al 70 dagdelen verhuurd aan derden: 46 x voor cursussen (weer- en sterrenkunde en bloemschikken), 16 x voor vergaderingen van organisaties, zoals Recreatieschap, Natuurmonumenten, Stichting Rotte-verband, gemeente LL, politieke partijen, bewonersorganisatie BOR en verder nog 8 x aan eigen vrijwilligers voor (doorgaans feestelijke) familiebijeenkomsten.

Tenslotte maakt de stichting Pameijer voor rust- en schaftpauzes nog wekelijks gebruik van onze keuken en toiletten.

 • De verkoopkraam maakte ongeveer € 1600 omzet en de speciale nestkastenbouw leverde ruim € 1000 op.
 • In 2016 ontving het Trefpunt een relatief hoog bedrag aan giften, vaak n.a.v. een geslaagde familiebijeenkomst.
 • Als vergoeding voor 2 langdurige storingen in het elektriciteitsnet ontvingen we tweemaal een vergoeding van de netbeheerder en als ANBI-instelling ontvingen we in 2016 een teruggaaf van 50% van de betaalde Energiebelasting.
 • De aanslag gemeentelijke belastingen viel wat hoger uit dan verwacht en het RBG (waterschapslasten) maakte een inhaalslag door in de 2 laatste maanden van 2016 de achterstallige aanslagen over 2014, 2015 en 2016 te claimen.
 • De uitgavenpost voor ‘gereedschap en apparatuur’ komt aanzienlijk lager uit dan was begroot, omdat de eerder geplande vervanging van de vaatwasmachine voor onbepaalde tijd is uitgesteld.
 • Tegenover de inkomstenpost ‘Verkoopkraam’ staat bij de uitgaven een (éénmalig) hoog bedrag aan inkoopkosten voor nieuwe voorraden verkoopartikelen, zoals ansichtkaarten, Tringa painting-artikelen en nieuwe T-shirts.

Balans per 31-12-2016

De toename van het banksaldo is geruststellend en hoopgevend. De cijfers spreken voor zich.

Evaluatie

De in 2016 tot € 4800 /jr. verhoogde bijdrage van de vereniging t.b.v. de exploitatielasten van het Trefpunt komt met 240 dagdelen eigen gebruik neer op € 20 per dagdeel, wat over een jaar gezien, net kostendekkend is. Houden zo.

De verhuur van het gebouw aan derden benadrukt de maatschappelijke betekenis van ons natuurcentrum en komt de gestage groei van het spaarsaldo voor toekomstig onderhoud en vervanging ten goede. Streefgetal blijft: € 3000 /jr. Met 70 dagdelen verhuur per jaar naderen we wel de grens van wat we met ons huidige vrijwilligersteam aankunnen. Het impliceert immers dat er niet alleen altijd iemand bereikbaar moet zijn om afspraken te maken, maar vooral ook dat er 70 maal per jaar een vrijwilliger beschikbaar moet zijn om (meest ’s avonds) te openen, gasten te ontvangen, voor koffie en thee te zorgen en na afloop op te ruimen en af te sluiten. Dit blijft een aandachtspunt voor de toekomst.

Begroting 2017

In 2017 worden in de inkomsten en uitgaven voor de exploitatie van het Trefpunt geen grote veranderingen verwacht. Wel staat er een nieuwe (éénmalige) uitgavenpost op de begroting vermeld: ‘Aanleg paddenpoel e.o.’ Een nadere toelichting hieromtrent is te vinden op onze website en in een artikel in Aves Visum.

Toelichting bij de cijfers van de vereniging Natuur- en Vogelwacht Rotta

Resultaat 2016

Bij vergelijking van het resultaat van 2016 met de begroting voor 2016 is het volgende op te merken:

 • De inkomsten uit contributies en donaties blijven mooi op peil.
 • Onze vrijwillige gidsen zorgden voor extra inkomsten door het geven van excursies.
 • De kosten van de ING-rekening waren hoger dan de ontvangen rente, reden om deze rekening op te heffen.
 • De inkomsten van natuurwerk zijn nu gesplitst in een vast en variabel deel. Rotta ontvangt jaarlijks van het Recreatieschap een vast bedrag voor het reguliere onderhoud in het Koornmolengat, de Wiebertjes en het Nessebos. Variabel zijn de inkomsten uit vergoedingen van de natuurwerkploeg voor enkele wisselende activiteiten naast het reguliere werk, zoals op het Land van Belofte. Ook de vergoeding voor de inzet van vrijwilligers t.b.v. van het Kwaliteitsimpuls-project hoort tot deze variabele inkomstenpost.
 • De inkomsten van natuurwerk willen we in de toekomst mede gaan gebruiken voor verhoging van natuurwaarden (biodiversiteit) en landschapsverfraaiing in ons werkgebied, te beginnen met de paddenpoel en omgeving.
 • De betalingen voor de cursus Vogelherkenning 2017 zijn deels al in december 2016 ontvangen.
 • De post drukwerk is inclusief het printen van het onderzoek-/inventarisatierapport m.b.t. de Eendragtspolder. De vergoeding hiervoor door het Recreatieschap is pas in januari 2017 ontvangen.

Begroting 2017

 • De begroting heeft nu een nieuwe opzet, waarbij inkomsten en uitgaven naast elkaar worden gepresenteerd.

 • De begroting blijft gebaseerd op de verwachte contributie inkomsten. Wij zijn heel blij dat de meeste leden meer betalen dan de minimum contributie van € 12.50 per jaar. Afgelopen jaar was de gemiddelde bijdrage ruim € 20,--. Daardoor kunnen we enerzijds laagdrempelig blijven en toch de vaste lasten uit de basisinkomsten blijven betalen.

 • Er zijn 2 adverteerders met driejarige contracten die in 2015 zijn betaald; in 2016 en 2017 verwachten we lagere advertentie inkomsten.

 • Aves Visum verschijnt sinds 2016 grotendeels in kleur. Omdat in begin 2016 nog een nabetaling van ruim € 300 over 2015 plaats vond, geeft het eindbedrag een misschien wat vertekend beeld van de kosten op jaarbasis.

Hartelijk dank voor uw bijdragen en inzet

Namens bestuur en Trefpuntbeheerteam danken de penningmeester van Rotta en de administrateur van het Trefpunt alle leden/donateurs weer hartelijk voor hun bijdragen in het voorbije jaar.

Hiermee kan de vereniging haar doelstellingen blijven nastreven, zonder overheidssteun of andere subsidies.

In het bijzonder willen we ook de vele vrijwilligers weer hartelijk danken voor hun voortdurende inzet op alle fronten. Ook in 2016 hebben zo’n 60 à 70 mensen met elkaar duizenden uren besteed aan de talloze activiteiten van onze vereniging en het laten functioneren, schoonhouden, onderhouden en in stand houden van het Trefpunt. Applaus!

Boekhouding Rotta Algemeen 2016

Bekijk als pdf

Jaarcijfers Trefpunt 2016

Bekijk als pdf

Begroting Rotta Algemeen 2017

Bekijk als pdf