Na de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2015 zal Garry Bakker een interessante lezing houden over ‘VOGELS KIJKEN IN ZUID-MAROKKO’


Foto Westelijke Blonde Tapuit

 Foto Zomertortel


UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 MAART 2015

Het bestuur van Natuur- en Vogelwacht Rotta nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 24 maart 2015, om 19.30 uur in Natuurcentrum Trefpunt Rotta, Hoeksekade 164, 2661 JL Bergschenhoek.
De zaal is open vanaf 19.15 uur.
De pauze is van ongeveer 20.15 uur tot 20.30 uur.

Na de pauze zal Garry Bakker een interessante lezing houden: 'Vogels kijken in Zuid-Marokko'.

Agenda ALV
1  Opening
2  Notulen van de ALV van 25 maart 2014
3  Ingekomen stukken
4  Verslag Kascontrolecommissie
5  Financiële stukken
6  Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
7  Bestuursverkiezing
8  Verkiezing nieuwe voorzitter
9  Plannen voor 2015
10 Rondvraag
11 Sluiting

Ad 5  Financiële stukken
Het jaarverslag, het financieel jaarverslag en de begroting vindt u in de Aves Visum en op onze website: www.rotta-natuur.nl.
Het bestuur stelt voor de minimumcontributie te handhaven op € 12,50 / € 6,25.

Ad 6 Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie werd het afgelopen jaar gevormd door Frans Angenent en Aad Deurloo. Frans treedt af, er is een nieuw commissielid nodig.

Ad 7 Bestuursverkiezing
De samenstelling van het huidige bestuur:
Rien van der Vorm        voorzitter              aftredend
Hans Sanders                vicevoorzitter
Cor van de Lustgraaf    penningmeester
Aria van Ballegoie         secretaris             aftredend
Jesse Keijzer                 lid
Jaap van Lien                lid
Cor Noorman                lid

Rien van der Vorm legt na vele jaren de voorzittershamer van Rotta neer. Hij en Aria van Ballegoie zijn aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur is verheugd  2 nieuwe kandidaten voor het bestuur voor te kunnen stellen: Marijke den Oudendammer en Anneke Zuidervaart. Beiden zijn actief in de Werkgroep Rotta Natuur, beiden hebben bestuurlijke ervaring en zij nemen ook allebei al enige tijd deel aan de bestuursvergaderingen.
Er is binnen onze vereniging plaats voor meer bestuursleden, daarom kunnen nog andere kandidaten door de leden worden voorgedragen. Tot uiterlijk 3 dagen voor de vergadering kunnen namen van kandidaten schriftelijk worden ingediend bij het bestuur.

Ad 8  Verkiezing nieuwe voorzitter
Volgens onze statuten Artikel 11.3 wordt de voorzitter benoemd door de Algemene vergadering, op voordracht van het bestuur.
Het bestuur is blij dat Hans Sanders zich kandidaat heeft gesteld voor het voorzitterschap, daarom draagt het bestuur hem graag voor als nieuwe voorzitter van onze vereniging.

Wij hopen velen van u deze avond te mogen ontmoeten.

Namens het bestuur,
Aria van Ballegoie (secretaris)