Roergangers: Henk Zomer en Jan Kees Hoek, natuurgids: Dick Hoek, aantal deelnemers: 16.
Op de parkeerplaats bij Willeskop zien we direct al een echte Hollandse Haan, zo uit het hok weggelopen. Kennelijk was hij al die Kippen spuug zat. We lopen op een dijkje om een plassengebied met eilandjes.

Aan de andere kant van dit dijkje liggen weilanden. We worden getrakteerd op heel veel vogelsoorten: Visdieven, Krakeenden, Wilde Eenden met pullen, Kuifeenden, Slobeenden, Wintertalingen en Tafeleenden. Veel Grauwe Ganzen, Nijlganzen, Grote Canadese Ganzen (grote is hier geen bijvoeglijk naamwoord maar een soortnaam, vandaar Grote met een hoofdletter), Knobbelzwanen, Aalscholvers, Futen en een Lepelaar helemaal in zijn dooie eentje.

foto Oeverzegge © Piet Mulder

De Grutto’s en Kieviten laten zich van alle kanten zien en horen. Net als Maarten ’t Hart zien wij een vlucht Regenwulpen. Een Fazanthaan loopt krijsend rond. We worden helemaal tureluurs van de Tureluurs. Een Blauwe Reiger staat doodstil te loeren op een prooi en een Zilverreiger banjert door het water. Er vliegen veel Bruine Kiekendieven rond. Er zitten in dat gebied diverse paren. Eén paartje Kiekendief voert een soort schijngevecht uit. Baltsgedrag? Ook zitten er diverse Buizerds en Torenvalken. Tjiftjafs laten zich duidelijk horen, de Fitissen verraden hun aanwezigheid met het bekende riedeltje. Eksters, Graspiepers, Rietgorzen, Grasmussen, Spreeuwen, Rietzangers, Witte Kwik, Boerenzwaluwen, Holenduiven, een Tuinfluiter en een Zanglijster, het zit er allemaal.


foto Rietgors © Piet Mulder

Bij en op de eilandjes zitten Kemphanen, Oeverlopers, Kokmeeuwen, Scholeksters en een Witgatje. Een Meerkoetpaartje heeft een nest gemaakt in het water. Het water is weggezakt en de grond is drooggevallen. Het nest ligt nu op het droge. Een gevaarlijke situatie voor pa en ma Meerkoet. Een paartje Kleine Plevier zit in zijn broedbiotoop en in de verte horen we de Koekoek. Op een paaltje in het boerenland zit een Tapuit. Zo’n beest hoort hier helemaal niet. Het is een vogel van duin en heide en zandgebieden. Deze Tapuit is op doortrek en is hier geland om te foerageren en om aan te sterken. Binnenkort zal hij wel naar de Waddeneilanden gaan of naar Scandinavië.


foto Akkerhoornbloem © Piet Mulder

Niet alleen vogels hebben onze aandacht, ook de grote plantenrijkdom trekt onze belangstelling. Eigenlijk zijn we een paar weekjes te vroeg, maar er staat genoeg om je over te verbazen. Mooie Oeverzegge, Kleine veldkers, Kleefkruid, Fluitenkruid, Hondsdraf, Bitterzoet, Echte valeriaan (opeens werd iedereen heel rustig), Dotterbloemen, Pitrus, Pinksterbloemen (eigenlijk Pinkenbloemen, ze bloeien als de Pinken de wei in gaan: het heeft dus niets met Pinksteren te maken ), Kale jonkers en Speerdistels (de rozetten), Witte en Paarse dovenetel, Pluimzegge, Akkerdistel, Smalle weegbree met de zwarte puntjes (de beginnende bloeiwijze), Moerasspirea, Kruldistel en heel veel Raapzaad. Langs het dijkje staan heel veel Elzen, Essen en Wilgen.


foto Elzenhaantje © Piet Mulder

In een Elzenboompje en in een Hazelaar zitten Elzenhaantjes. Voor vogels zijn Elzenhaantjes niet aantrekkelijk vanwege hun kleur . De Elzenhaantjes vreten al het bladmoes weg en ze laten de nerven zitten. De boompjes gaan er niet van dood. Begin juli komen ze weer helemaal in blad. In de sloten zie je de opkomende Waterlelies. Op het dijkje liggen hier en daar wat Zoetwater mosselen en eendeneieren. Hazen rennen als gekken weg als ze ons zien. Er staan drie jachthutjes voor de jagers om die Hazen af te schieten en in de weilanden staan wat verwaaide vogelverschrikkers. Geen vogel die zich daar wat van aantrekt. De weilanden zien er heel verschillend uit. Sommige weilanden worden begraasd en gecultiveerd en hebben mooie, strakke “gazons”, andere weilanden liggen er “verwaarloosd” bij, die staan vol Pitrus, Pinksterbloemen, Dotters en Paardenbloemen. Hier zie je dan ook weidevogels.

foto Rivierenlandschap © Piet Mulder

Na een koffiestop gaan we naar “De Bol”, een rivierenlandschapje aan de Lek. Je kunt het een beetje vergelijken met “De Zaag” in Krimpen. Hier heb je nog een echt rivierduin, een zeldzaamheid in Nederland. Er zijn in Nederland drie soorten duinen: kustduinen en duinen in het binnenland ontstaan door overbegrazing, de bekende zandverstuivingen of ontstaan door samenspel van water en wind: rivierduinen. We maken een wandelingetje van zo’n twee kilometer rond deze landpunt in de rivier. We moeten zeker over tien hekken klimmen, typisch Nederland: veel prikkeldraad op een klein stukje grond. Met de hulp van de leden van de Rotta Mantelzorgwerkgroep gaan ook de oudere deelnemers soepeltjes en vlotjes over de hekken. Onze dank daarvoor. Er lopen tien Koeien heerlijk te genieten van hun vrije leventje. Ook hier zien en horen we veel vogels: Winterkoningen, Koolmezen, Fitis, Scholeksters, Purperreiger, Boerenzwaluwen, Buizerd, Braamsluiper, Heggenmus, Zwartkop, man Kiekendief, drie Roeken, Nijlganzen, Futen en Bergeenden. Planten volop. Ik noem er een paar: Grote spindotterbloemen, er is een veld met Paardenbloemen, Pinksterbloemen, Scherpe boterbloemen, Madeliefjes, Hondsdraf, Paarse dovenetel, Vogelmuur, Kruisdistel, Akkerhoornbloem, Kraailook, Meidoorns en een Kruisbes. Opvallend zijn de vele Vossenstaarten, een grassoort. Op de grond liggen een paar Tuinslakken. Ondanks het wat minder goede weer was het in alle opzichten een topdag.

Met dank aan alle deelnemers, de roergangers en de natuurgids.

Piet Mulder.


foto Tuinslak © Piet Mulder