Algemeen

De financiën van de verenigingsactiviteiten van Natuur- en Vogelwacht Rotta en die van de exploitatie van Natuurcentrum Trefpunt Rotta worden apart geadministreerd en hebben aparte bankrekeningen. Penningmeester van de "Vereniging" is Cor van de Lustgraaf, de administrateur van het "Trefpunt" is Jan Noppers.

 

Toelichting bij de exploitatiecijfers van Natuurcentrum Trefpunt Rotta

Resultaat 2016

Wat betreft het gebruik van ons verenigingsgebouw ‘Trefpunt Rotta’, was 2016 echt een topjaar. Dat komt natuurlijk ook tot uitdrukking in de exploitatiecijfers.

Het gebouw is in het afgelopen jaar globaal zo’n 240 dagdelen gebruikt voor eigen verenigingsactiviteiten, zoals openstelling voor publiek op de donderdag en de zaterdagmiddag, voor de kinderactiviteiten van Rotta Rangers en Kapoentjes en verder voor ledenavonden, bestuursvergaderingen, werkgroep-overleg, cursussen, enz.

Daarnaast is het gebouw in 2016 al met al 70 dagdelen verhuurd aan derden: 46 x voor cursussen (weer- en sterrenkunde en bloemschikken), 16 x voor vergaderingen van organisaties, zoals Recreatieschap, Natuurmonumenten, Stichting Rotte-verband, gemeente LL, politieke partijen, bewonersorganisatie BOR en verder nog 8 x aan eigen vrijwilligers voor (doorgaans feestelijke) familiebijeenkomsten.

Tenslotte maakt de stichting Pameijer voor rust- en schaftpauzes nog wekelijks gebruik van onze keuken en toiletten.

 • De verkoopkraam maakte ongeveer € 1600 omzet en de speciale nestkastenbouw leverde ruim € 1000 op.
 • In 2016 ontving het Trefpunt een relatief hoog bedrag aan giften, vaak n.a.v. een geslaagde familiebijeenkomst.
 • Als vergoeding voor 2 langdurige storingen in het elektriciteitsnet ontvingen we tweemaal een vergoeding van de netbeheerder en als ANBI-instelling ontvingen we in 2016 een teruggaaf van 50% van de betaalde Energiebelasting.
 • De aanslag gemeentelijke belastingen viel wat hoger uit dan verwacht en het RBG (waterschapslasten) maakte een inhaalslag door in de 2 laatste maanden van 2016 de achterstallige aanslagen over 2014, 2015 en 2016 te claimen.
 • De uitgavenpost voor ‘gereedschap en apparatuur’ komt aanzienlijk lager uit dan was begroot, omdat de eerder geplande vervanging van de vaatwasmachine voor onbepaalde tijd is uitgesteld.
 • Tegenover de inkomstenpost ‘Verkoopkraam’ staat bij de uitgaven een (éénmalig) hoog bedrag aan inkoopkosten voor nieuwe voorraden verkoopartikelen, zoals ansichtkaarten, Tringa painting-artikelen en nieuwe T-shirts.

Balans per 31-12-2016

De toename van het banksaldo is geruststellend en hoopgevend. De cijfers spreken voor zich.

Evaluatie

De in 2016 tot € 4800 /jr. verhoogde bijdrage van de vereniging t.b.v. de exploitatielasten van het Trefpunt komt met 240 dagdelen eigen gebruik neer op € 20 per dagdeel, wat over een jaar gezien, net kostendekkend is. Houden zo.

De verhuur van het gebouw aan derden benadrukt de maatschappelijke betekenis van ons natuurcentrum en komt de gestage groei van het spaarsaldo voor toekomstig onderhoud en vervanging ten goede. Streefgetal blijft: € 3000 /jr. Met 70 dagdelen verhuur per jaar naderen we wel de grens van wat we met ons huidige vrijwilligersteam aankunnen. Het impliceert immers dat er niet alleen altijd iemand bereikbaar moet zijn om afspraken te maken, maar vooral ook dat er 70 maal per jaar een vrijwilliger beschikbaar moet zijn om (meest ’s avonds) te openen, gasten te ontvangen, voor koffie en thee te zorgen en na afloop op te ruimen en af te sluiten. Dit blijft een aandachtspunt voor de toekomst.

Begroting 2017

In 2017 worden in de inkomsten en uitgaven voor de exploitatie van het Trefpunt geen grote veranderingen verwacht. Wel staat er een nieuwe (éénmalige) uitgavenpost op de begroting vermeld: ‘Aanleg paddenpoel e.o.’ Een nadere toelichting hieromtrent is te vinden op onze website en in een artikel in Aves Visum.

 

Toelichting bij de cijfers van de vereniging Natuur- en Vogelwacht Rotta

Resultaat 2016

Bij vergelijking van het resultaat van 2016 met de begroting voor 2016 is het volgende op te merken:

 • De inkomsten uit contributies en donaties blijven mooi op peil.
 • Onze vrijwillige gidsen zorgden voor extra inkomsten door het geven van excursies.
 • De kosten van de ING-rekening waren hoger dan de ontvangen rente, reden om deze rekening op te heffen.
 • De inkomsten van natuurwerk zijn nu gesplitst in een vast en variabel deel.
  Rotta ontvangt jaarlijks van het Recreatieschap een vast bedrag voor het reguliere onderhoud in het Koornmolengat, de Wiebertjes en het Nessebos. Variabel zijn de inkomsten uit vergoedingen van de natuurwerkploeg voor enkele wisselende activiteiten naast het reguliere werk, zoals op het Land van Belofte. Ook de vergoeding voor de inzet van vrijwilligers t.b.v. van het Kwaliteitsimpuls-project hoort tot deze variabele inkomstenpost.
 • De inkomsten van natuurwerk willen we in de toekomst mede gaan gebruiken voor verhoging van natuurwaarden (biodiversiteit) en landschapsverfraaiing in ons werkgebied, te beginnen met de paddenpoel en omgeving.
 • De betalingen voor de cursus Vogelherkenning 2017 zijn deels al in december 2016 ontvangen.
 • De post drukwerk is inclusief het printen van het onderzoek-/inventarisatierapport m.b.t. de Eendragtspolder. De vergoeding hiervoor door het Recreatieschap is pas in januari 2017 ontvangen.


Begroting 2017

 • De begroting heeft nu een nieuwe opzet, waarbij inkomsten en uitgaven naast elkaar worden gepresenteerd.

 • De begroting blijft gebaseerd op de verwachte contributie inkomsten. Wij zijn heel blij dat de meeste leden meer betalen dan de minimum contributie van € 12.50 per jaar. Afgelopen jaar was de gemiddelde bijdrage ruim € 20,--. Daardoor kunnen we enerzijds laagdrempelig blijven en toch de vaste lasten uit de basisinkomsten blijven betalen.

 • Er zijn 2 adverteerders met driejarige contracten die in 2015 zijn betaald; in 2016 en 2017 verwachten we lagere advertentie inkomsten.

 • Aves Visum verschijnt sinds 2016 grotendeels in kleur. Omdat in begin 2016 nog een nabetaling van ruim € 300 over 2015 plaats vond, geeft het eindbedrag een misschien wat vertekend beeld van de kosten op jaarbasis.

 

Hartelijk dank voor uw bijdragen en inzet

Namens bestuur en Trefpuntbeheerteam danken de penningmeester van Rotta en de administrateur van het Trefpunt alle leden/donateurs weer hartelijk voor hun bijdragen in het voorbije jaar.

Hiermee kan de vereniging haar doelstellingen blijven nastreven, zonder overheidssteun of andere subsidies.

In het bijzonder willen we ook de vele vrijwilligers weer hartelijk danken voor hun voortdurende inzet op alle fronten. Ook in 2016 hebben zo’n 60 à 70 mensen met elkaar duizenden uren besteed aan de talloze activiteiten van onze vereniging en het laten functioneren, schoonhouden, onderhouden en in stand houden van het Trefpunt. Applaus!

 

Boekhouding Rotta Algemeen 2016

Bekijk als pdf


Jaarcijfers Trefpunt 2016

Bekijk als pdf


Begroting Rotta Algemeen 2017

Bekijk als pdf