Dit jaarverslag geeft een beknopte samenvatting van de activiteiten in 2016 van Natuur- en Vogelwacht Rotta.

Veel van deze activiteiten worden regelmatig besproken in Aves Visum of zijn te volgen op onze website. Bij al onze inspanningen houden wij onze doelstellingen voor ogen: het bevorderen en ondersteunen van de natuur en natuurbeleving. Door onderzoek, kundig beheer, samenwerking, reageren op overheidsplannen en kennisoverdracht proberen wij deze doelstellingen te bereiken.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Hans Sanders (voorzitter), Anneke Zuidervaart (vice voorzitter), Cor van de Lustgraaf (penningmeester), Marijke den Oudendammer (secretaris), Arend Hoogeveen, Cor Noorman en Jesse Keijzer. Daarbij wordt het bestuur o.a. versterkt door Jaap van Lien die zijn activiteit als contactpersoon naar de gemeente Lansingerland is blijven doen. Het bestuur vergadert iedere tweede dinsdag van de maand, behalve in augustus. Daarbij zijn vaak leden, bijvoorbeeld afgevaardigden van werkgroepen, aanwezig met hun inbreng en ondersteuning van het bestuur. De vergaderingen zijn openbaar.

Rotta is dit jaar weer gegroeid, we zijn de 700 gepasseerd, we tellen nu 723 leden.

Natuurcentrum Trefpunt Rotta

Het beheer van ons gebouw is in handen van het Trefpuntbeheerteam met een eigen penningmeester en draait onafhankelijk van de vereniging Rotta. Zie het financieel verslag voor meer informatie.

Het Trefpunt is iedere donderdag en zaterdag open. Op donderdag wordt er gewerkt aan onderhoud binnen en buiten door de werkgroep Rotta Actief. Zij bouwen ook nestkasten en maken bouwpakketten. Soms op bestelling, zoals de bosuilenkasten, holenduif- en torenvalkkasten en vleermuiskasten, soms voor eigen verkoop en voor activiteiten van de Rotta-Rangers. Het onderhoud van de tuin vergt veel inspanning, het resultaat mag er zijn en ook vogels en vlinders zijn er blij mee.

Rotta is natuurlijk de grootste gebruiker van het Trefpunt, maar ook de Stichting Pameijer maakt er gebruik van. Verder wordt de ruimte verhuurd voor natuur-gerelateerde cursussen zoals bloemschikken en sterrenkunde, vergaderingen en ontmoetingen.

Iedere zaterdag is Trefpunt open voor publiek en zijn er mensen van Rotta die onder het genot van een kop koffie vertellen over natuuractiviteiten en dergelijke. Regelmatig is er een Varia-activiteit zoals bijvoorbeeld een kunstexpositie en plantenruilbeurs. Ook de groep vrijwilligers die het Trefpunt schoon houden mag hier vermeld worden, dankzij hen ziet het Trefpunt er steeds spic en span uit.

Ruimtelijke ontwikkelingen in de regio

Rotta volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de regio en neemt, waar mogelijk, deel aan inspraakprocedures, of gaat in gesprek met en geeft advies aan de bestuurders van de gemeentes Lansingerland en Zuidplas. Zoals bijvoorbeeld over de ontwikkeling rond de verlengde A16 Rotterdam, de Hennipgaarde en uitbreiding van het vliegveld Zestienhoven. Daarbij sluiten we aan bij Natuur- en Milieu Zuid-Holland en activiteiten van buurtbewonersorganisaties. Ons accent bij deze gesprekken ligt op bescherming van natuurwaarden, biodiversiteit en onderhouden of creëren van ecologische verbindingen.

Dit jaar is B&W van gemeente Zuidplas op bezoek geweest om kennis te maken. Zij zijn voorgelicht over de vele en diverse activiteiten van onze vereniging. Ook de start van het gebruikersplatform de Groenzoom, waar Rotta zitting in heeft, is in 2016 gestart.

Rotta Onderzoek en Natuurwerk

Onze adviezen zoals hierboven vermeld, zijn gebaseerd op onderzoek en waarnemingen. Rotta doet mee aan landelijke inventarisaties van vogels, dag- en nachtvlinders, paddenstoelen, muizen en vleermuizen. Er is een rapport gemaakt van de flora en fauna van de Eendragtspolder. Al deze gegevens werden doorgegeven aan landelijk coördinerende organisaties zoals Sovon en Ravon.

In onze werkgebieden wordt eerst met mensen van onderzoek gekeken naar de ontwikkeling en beoogde doelen van ieder gebiedje afzonderlijk. Er is afgelopen jaar onderhoud gepleegd door snoeien, maaien, afvoeren en verwerken van materiaal in het Koornmolengat, de Wiebertjes, het Hennipsloot-hooiland, het Kooipolderbos, de Noordoever van de Zevenhuizerplas, het Nessebos, het Park de Polder en rond het Trefpunt. Verder is er meegewerkt aan de vlinderidylle aan het Offenbachplantsoen in Berkel. Er is een start gemaakt met het project Kwaliteitsimpuls Rottemeren door het planten van bollen van stinzenplanten.

De groep natuurwerkers is gegroeid, er zijn nu 32 personen en zij hebben 2320 uren werk verzet. Daarin zaten ook nog wat uren knotten voor een enkele particulier. Over al deze natuurgebiedjes is overleg met het Recreatieschap en GZH. Deze laatste organisatie is nu overgenomen door Staatsbosbeheer, waar Rotta al mee heeft kennis gemaakt.

Rotta Jeugd

Iedere maand is er op een zaterdag een bijeenkomst voor de Rotta Rangers, kinderen van 6 tot 12 jaar. Er is een ochtend- en een middaggroep. Voor de kinderen van 4 tot 6 jaar, de Rotta Kapoentjes, is er één keer per kwartaal een activiteit op woensdagmiddag. Er is een gevarieerd aanbod aan onderwerpen dat op een speelse manier wordt gebracht, zoals braakballen uitpluizen, voedersilo's en vetbollen maken, zoeken en bekijken van leven onder water, eetbare groenten, vruchten, paddenstoelen, vlinders en insecten enzovoort. De Rangers waren iets minder in aantal dan het jaar ervoor, maar de Kapoentjes zijn in aantal gegroeid.

Voor de begeleiding van de kinderen is een vast team, bijgestaan door helpende ouders en grootouders. Maar er is dringend behoefte aan versterking van de vaste groep begeleiders.

Bekijk het fotojaarboek 2016 van de Rotta Rangers https://www.myalbum.com/album/LmUu2PZupMZ0-jaarboek2016-Rangers

Bekijk het fotojaarboek 2016 van de Rotta Kapoentjes https://www.myalbum.com/album/R2B4QCQuK5cI-jaarboek2016-Kapoentjes

Communicatie

De communicatie gaat tegenwoordig langs vele kanalen, daarom hebben we een coördinator communicatie om door onderling overleg alle berichtgeving in goede banen te leiden en op elkaar af te stemmen. Vier keer per jaar verschijnt ons mooie blad Aves Visum met veel informatie en achtergrondverhalen. Op onze website www.rotta-natuur.nl is Aves Visum ook te lezen. Op de site is alle relevante informatie over onze vereniging te lezen, ook onze agenda is er te vinden, actuele informatie en verslagen. Er is een link naar Waarneming.nl en naar onze FaceBookpagina. Op onze FaceBookpagina worden door middel van foto’s waarnemingen gemeld en nieuws uitgewisseld.

De digitale Nieuwsbrief is in een nieuw jasje gestoken. Daarin worden activiteiten (her)aangekondigd met achtergrondinformatie en de aandacht gevestigd op andere actuele natuuronderwerpen. Naast deze digitale communicatie maken we ook gebruik van de traditionele pers. Van alle Rotta-publieksactiviteiten wordt melding gemaakt in de Heraut en Hart van Holland, soms wordt achteraf een verslagje met foto door ons naar de krant gestuurd. Onze Jeugdwerkgroep vult maandelijks een natuur-kinderpagina in Hart van Holland. Bij speciale gelegenheden nodigen wij de pers uit. Met onze jaarfolder presenteren wij ons bij evenementen. Afgelopen jaar wat minder dan voorheen, wij zijn naarstig op zoek naar iemand die dit wil oppakken en coördineren.

Cursussen en publieksactiviteiten

Ook dit jaar was er een cursus Vogelherkenning, de cursus was volgeboekt en is succesvol verlopen. Nieuw dit jaar was de cursus BMP, Broedvogel Monitoring Project, opgezet in samenwerking met Sovon en natuurwerkgroepen Delft en Pijnacker. De cursisten zijn in het voorjaar op verschillende locaties aan de slag gegaan. Verder zijn de cursussen bloemschikken en sterrenkunde gehouden.

De maandelijkse publieksactiviteiten op zaterdag zijn goed bezocht. Dit jaar waren er drie fietstochten en verder waren het wandelingen. In juli en augustus zijn er weer de traditionele avondwandelingen gehouden door het Koornmolengat. Door goede publiciteit zijn de wandelingen zo goed bezocht dat de groep dikwijls in tweeën werd gesplitst, zodat ieder de gids goed kon horen. En na de wandelingen hebben zich vaak nieuwe leden aangemeld.

Ledenexcursies

De excursies voor eigen leden zijn goed bezocht en ook hier ‘nieuwe gezichten’ erbij. Naast de traditionele gebieden waren er ook nieuwe bestemmingen in het programma.

Alle bovengenoemde activiteiten zijn tot stand gekomen door onze vrijwilligers. Sommigen bijna onzichtbaar, anderen iets meer in de schijnwerpers, maar allemaal even belangrijk.

Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet van je tijd, kennis en vooral je enthousiasme.