Het bestuur van Natuur- en Vogelwacht Rotta nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 27 maart 2018 om 20.00 uur in Natuurcentrum Trefpunt Rotta, Hoeksekade 164, 2661 JL Bergschenhoek. Parkeren aan de overkant. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen van de ALV van 28 maart 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag kascontrolecommissie
 5. Financieel verslag 2017 en begroting 2018
  Kascontrolecommissie: (eventueel) voorstel tot het verlenen van decharge
 6. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
 7. Bestuursverkiezing
 8. Jaarverslag 2017 en plannen voor 2018
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Ad 2. Notulen van de ALV van 28 maart 2017: bekijk als pdf.

Ad 5. Het financieel jaarverslag en de begroting vindt u op onze website www.rotta-natuur.nl en is eventueel op te vragen bij het secretariaat.

Ad 6. De kascommissie werd het afgelopen jaar gevormd door Bart Pompe en Annette van der Kooij.

Ad 7. Het huidige bestuur blijft aan. Een nieuw aangemelde kandidaat is Peter Wienbelt.

Ad 8. Het jaarverslag vindt u in de Aves Visum en op onze website www.rotta-natuur.nl.


Pauze tot ongeveer 21.15 uur.

Na de pauze zal Jaap van Lien ons laten meegenieten van zijn reis door Suriname.

Een avond met organisatorische, financiële en inhoudelijke aspecten en met mooie natuurbeelden zal ons weer inspireren om het komende jaar ons weer in te zetten voor de natuur.
We hopen u in groten getale te begroeten.

Namens het bestuur,
Marijke den Oudendammer (secretaris)