Algemeen
De financiën van de verenigingsactiviteiten van Natuur- en Vogelwacht Rotta en die van de exploitatie van Natuurcentrum Trefpunt Rotta worden apart geadministreerd en hebben aparte bankrekeningen.

Penningmeester van de "Vereniging" is Cor van de Lustgraaf, de administrateur van het "Trefpunt" is Jan Noppers.

Toelichting bij de exploitatiecijfers 2017 van Natuurcentrum Trefpunt Rotta

Gebruik in 2017
In 2017 is ons verenigingsgebouw ‘Natuurcentrum Trefpunt Rotta’ gedurende 205 dagdelen gebruikt voor eigen verenigingsactiviteiten en gedurende 65 dagdelen verhuurd aan derden voor cursussen, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Ook heeft de Stichting Pameijer in 2017 weer regelmatig gebruik gemaakt van de keuken en toiletgroep in ons gebouw voor de rust- en schaftpauzes van hun groenservice werkgroepje (1).

Financieel resultaat 2017

 • De exploitatiebijdragen van de vereniging en van de Stichting Pameijer waren conform de begroting.
 • De inkomsten uit verhuur aan derden zijn wat hoger uitgekomen dan was begroot, o.a. dankzij zes extra cursusdagdelen bloemschikken en een in oktober door SBB georganiseerde landelijke ‘Kennis-dag over de wet Natuurbescherming’ voor hun boswachters en andere medewerkers.
 • Enkele niet in de begroting 2017 voorziene initiatieven van leden hebben in de rubriek ‘Activiteiten’ onverwachte extra inkomsten opgeleverd: de ‘soepwandeling’ op 28 januari, de jubileum-fiets/puzzeltocht op 25 november en bovenal de Kerstwandelingen op 26 december 2017.
  Dank daarvoor aan de betreffende organisatoren en vrijwilligers.
 • De opbrengst van de ‘koffiepot’ vertoont in de loop der jaren een dalende tendens; wellicht speelt een dalend bezoekersaantal tijdens de openstellingstijden voor publiek op de donderdagen en zaterdagmiddagen hierbij een rol?.
 • Bij Overige inkomsten en Overige uitgaven zijn in de kolom Realisatie 2017 de inkomsten en uitgaven van de ‘verkoopkraam’ en van de ‘productie nestkasten’ apart vermeld (2), om het resultaat van de speciale activiteiten van de ‘Rotta Actief’-werkploeg (3) zichtbaar te maken.
 • De redelijk goed te voorspellen Vaste lasten waren (globaal) conform de begroting.
 • Bij de wat moeilijker te ramen Overige uitgaven kwamen de kosten lager uit dan was begroot.
 • Al met al leverde de exploitatie van het Trefpunt in 2017 een positief saldo op dat bijna tweemaal hoger uitkwam dan was begroot.

Balans per 31-12-2017
Uitgaande van het principe dat je in vette jaren moet sparen voor mogelijk latere magere jaren, stemt de gestage groei van het banksaldo tot voldoening.
De lange-termijn-doelstelling om het reserve fonds voor onderhoud/vervanging vanaf 2010 tot 2020 met € 3000,-- per jaar te laten groeien is in 2017 probleemloos gehaald.

Begroting 2018

 • In 2018 worden in de inkomsten en uitgaven geen grote veranderingen verwacht t.o.v. vorig jaar.
 • De inkomstenpost ‘Bijdrage Stichting Pameijer voor gebruik Trefpunt’ (voor medegebruik in 2017) staat dit keer helaas voor het laatst op de begroting. Zie opmerking (1).
 • De inkomstenpost ‘Ontvangst groepen’ (inkomsten uit zaalverhuur en consumpties) is altijd moeilijk in te schatten; de raming is voorzichtig positief.
 • Wat betreft de Overige inkomsten en Overige uitgaven staan er momenteel (nog) geen bijzondere projecten op stapel.

Opmerking/toelichting

 1. In december vernamen wij dat de groenservice werkgroep van Pameijer, die t/m 2017 voor SBB actief was in het Recreatiegebied Rottemeren, helaas niet langer medegebruiker van het Trefpunt zal zijn, omdat Stichting Pameijer de overeenkomst met SBB omtrent de werkzaamheden in deze regio m.i.v. 2018 heeft beëindigd. Jammer, want het waren vertrouwde en gezellige medegebruikers.
 2. In voorgaande jaren en in de begroting 2017 waren deze onderdelen nog samengevoegd in één rubriek: ‘Verkoopkraam, nestkasten’
 3. Dit betrof in 2017 de vervaardiging van 2 visdiefvlotten, 2 ijsvogelwanden en 10 spreeuwenkasten.

Toelichting bij de cijfers van de vereniging Natuur- en Vogelwacht Rotta

Resultaten 2017
Bij vergelijking van het resultaat van 2017 met de begroting voor 2017 is het volgende op te merken: 

 • De inkomsten uit contributies en donaties blijven mooi op peil, we blijven voorzichtig begroten. We zijn heel blij dat de meeste leden meer betalen dan de minimum contributie van € 12,50 per jaar. De gemiddelde bijdrage per lid bedroeg ongeveer € 20,--. Daardoor kunnen we enerzijds laagdrempelig blijven en toch de vaste lasten uit de basisinkomsten blijven betalen.
 • Onze vrijwillige gidsen zorgden voor extra inkomsten door het geven van excursies.
 • Bij de begroting van de advertenties zijn we er van uitgegaan dat de aflopende contracten met Oord en Punt worden verlengd. Nog niet inbegrepen is de nieuwe adverteerder Ridder catering.
 • De uitgaven van drukwerk zijn negatief omdat de kosten van het onderzoek-/inventarisatierapport Eendragtspolder reeds in 2016 zijn betaald terwijl de vergoeding door het Recreatieschap in januari 2017 is ontvangen.
 • De inkomsten van natuurwerk zetten we in voor verhoging van natuurwaarden (biodiversiteit) en landschaps-verfraaiing in ons werkgebied. De uitgaven waren grof geschat, pas in maart/april waren de werkelijke kosten van de bomen (Punt € 1.506,--) en zaden (Biodivers € 647,--) t.b.v. de paddenpoel bekend.
  In Natuurwerk overig zitten extra inkomsten € 1.156,-- door werkzaamheden voor project Biodiversiteit, waarvan € 496,-- is overgeboekt naar het Trefpunt voor het deel van hun werkzaamheden.
  Tevens compensatie € 500,-- inzaaien ruiterpad door Recreatieschap. De natuurwerkploeg heeft ook weer op het Land van Belofte geholpen bij het snoeien van bomen.
  In de begroting 2018 is opgenomen de aanvraag voor de Graanakkers € 3.300,--
 • De betalingen voor de cursus Vogelherkenning 2018 komen pas in 2018 en zitten niet al gedeeltelijk in 2017.
 • De aangeschafte tv/monitor met soundbar bleek beduidend goedkoper dan begroot. Het technisch team heeft de apparaten voortreffelijk aangesloten, waardoor we nu bij elk licht goed prachtige presentaties kunnen geven.

Hartelijk dank voor uw bijdragen en inzet
Namens Bestuur en Trefpuntbeheerteam danken de penningmeester van Rotta en de administrateur van het Trefpunt alle leden/donateurs weer hartelijk voor hun bijdragen in het voorbije jaar.
Hiermee kan de vereniging haar doelstellingen blijven nastreven, zonder overheidssteun of andere subsidies.
In het bijzonder willen we ook de vele vrijwilligers weer hartelijk danken voor hun voortdurende inzet op alle fronten.
Ook in 2017 hebben zo’n 60 à 70 mensen met elkaar duizenden uren besteed aan de talloze activiteiten van onze vereniging en het laten functioneren, schoonhouden, onderhouden en in stand houden van het Trefpunt. Applaus!

 

Natuur- en Vogelwacht Rotta Jaarcijfers 2017 en begroting 2018

Bekijk als PDF

Exploitatie Trefpunt Jaarcijfers 2017 en begroting 2018

Bekijk als PDF