2018 was opnieuw een goed jaar voor onze vereniging. We groeien en bloeien. Het ledental stijgt gestaag. Eind 2018 stond de teller op 778. We zijn steeds meer een natuurvereniging die er toe doet. Er wordt met ongelooflijk veel enthousiasme gewerkt in de natuurgebieden in onze directe omgeving waardoor de natuurwaarde en biodiversiteit van deze gebieden toeneemt. Daarnaast worden we steeds meer gezien als een waardevolle adviseur waar het gaat om inrichting, beheer en behoud van de relatief schaarse natuur in onze omgeving. Door onze invloed wordt er meer rekening gehouden met het belang van de natuur bij het realiseren van allerlei plannen. En, zeker niet onbelangrijk, met een steeds grote groep mensen genieten we dagelijks van alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit.

Helaas hebben wij dit jaar afscheid moeten nemen van Piet Paul. Piet was één van de trouwe enthousiaste natuurwerkers en genoot van het buiten werken in de natuur en de onderlinge kameraadschappelijkheid. Bijzonder was dat zijn geboortegrond een oude tuinderij was tegenover het Trefpunt. In de Aves Visum van december 2015 staat een mooi verhaal over onder andere zijn jeugd in de polder.
 
Bestuur
In het bestuur hebben een paar kleine wijzigingen plaatsgevonden. Hans Sanders is onze voorzitter, Anneke Zuidervaart vicevoorzitter en Cor van de Lustgraaf penningmeester. Peter Wienbelt is in maart toegetreden tot het bestuur en heeft het secretaris-stokje van Marijke den Oudendammer overgenomen. Marijke is nu bestuurslid en draagt op allerlei gebieden een grote steen bij. Arend Hoogeveen contactpersoon voor gemeente Zuidplas en daarnaast redacteur Aves Visum en Henk Starink richt zich naast zijn bestuurswerk op het erfvogels-project.
Het bestuur wordt ondersteund door een aantal enthousiaste en kundige leden. Jaap van Lien is contactpersoon naar de gemeente Lansingerland en andere organisaties in de regio. Vaste rots aan de bestuurstafel is Birgitte Blom die, samen met Kees van Krimpen, zorgt voor een altijd actuele website en communicatie.
 
Rotta Jeugd
Deze groep timmert goed aan de weg met activiteiten voor de jeugd via de Kapoentjes en de Rangers. Het enthousiasme spat er vanaf bij deze groep vrijwilligers die telkens weer een prachtige ochtend of middag voor de jeugd verzorgen. Rotta Jeugd timmert ook intern aan de weg. Zo is er in de loop van het jaar een eigen hoekje op de website gekomen. Astrid Schild heeft dit jaar de coördinatie van Gert Jansen overgenomen.
 
Onderzoek en gidsen
Er is in 2018 weer volop geteld en geïnventariseerd in ons werkgebied. Er loopt een vleermuizenonderzoek, er worden vlinders geteld en er zijn vogeltellers. Hun aantal is binnen Rotta toegenomen en dat geldt ook voor de gebieden voor de verschillende soorten tellingen, zoals winterwatervogeltelling, broedvogel monitoring project (BMP), meetnet urbane soorten (MUS), een ochtend trekvogeltelling (Eurobirdwatching), tellen van kolonievogels en punt transect telling (PTT). Ook het aantal gidsen breidt zich voorzichtig uit. Zij gidsen onze eigen publiekswandelingen en op aanvraag wandelingen voor derden.
 
Natuurwerk
Met vereende krachten, voortschrijdend inzicht in het juiste natuuronderhoud en onder leiding van de gebiedscoördinatoren is er gewerkt in de onder ons beheer vallende natuurpareltjes. Dat laatste mag gezegd worden, want door het jaar heen zien we de schoonheid van de verschillende gebieden waar we met een grote groep natuurwerkers in bezig zijn. Werken én genieten.
De grote klus dit jaar was het verder werken aan het vlonderpad door het Koornmolengat (KMG). De bezoekers kunnen dankzij het harde werken van een groep volhouders weer veilig door het KMG wandelen.
Waar bijen en insecten steeds minder leefruimte krijgen door o.a bemesting, waterstand en verstening proberen we bloemrijke, insectvriendelijke gebieden te creëren. Kleine stukjes grond, maar met kleurrijke en zoemende schoonheid. In het gebied van de Kooipolder hebben we 11.000 m2 akkergraan en kruiden ingezaaid. Het graan is deels getroffen door langdurige zomerdroogte, maar de kruiden bloeiden royaal.
Bij wat we ondernemen hebben we overleg met het Staatsbosbeheer, het Recreatieschap, de politiek en aannemers. We houden elkaar scherp als het gaat om de biodiversiteit van ons gebied, dat binnen Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam valt.

Nieuwe informatiepanelen (samenwerking Rotta en SBB) vertellen de voorbijganger wat de bijzonderheid is van het gebied waar ze doorheen wandelen of fietsen.
Het Project biodiversiteit Rottemeren heeft o.a. gezorgd voor visdiefeilandjes in de Eendragtspolder en een nestkast voor de slechtvalk. Wonderlijk genoeg breidt het werk zich nog steeds verder uit in de hoop de biodiversiteit van ons gebied te versterken.
 
Erfvogels
Erfvogels leven op het boerenland, op en rondom boerderijen en landelijk gelegen woningen, op erven, in hagen en houtwallen. Omdat veel erven te ‘netjes’ zijn geworden, is er voor veel erfvogels geen voedsel meer te halen en zijn er minder schuil- en broedplekken. Erfeigenaren willen meestal wel meehelpen om de erfvogels te beschermen, maar weten niet hoe dit te doen. In het erfvogel-project hebben wij in 2018 vijf adviesaanvragen behandeld en op twee boerderijen en bij een particulier hebben we een erfscan uitgevoerd en advies op maat gegeven. Daarnaast hebben we op boerenerven twee torenvalkkasten en een nestkast voor een steenuil opgehangen.

De in het najaar van 2016 aangelegde vlinderidylle in het Offenbachplantsoen in Berkel en Rodenrijs heeft in 2018 voor het tweede jaar in bloei gestaan. Buurtbewoners reageren enthousiast over dit stukje nieuwe natuur. Vooral de lager gelegen delen en de oevers stonden prachtig in bloei. De bodem van de hoogstgelegen delen is te voedselrijk, waardoor nog veel gras en ruigtekruiden groeien. Door aanpassing van het maaibeheer en het zaaien van ratelaar krijgen bloemen en kruiden in de komende jaren ook op de hogere delen betere kansen. Rotta onderhoudt de idylle samen met de initiatiefnemer, enkele buurtbewoners en de gemeente Lansingerland.
 
Werkgroep Waterkwaliteit - in oprichting
Op de valreep van 2018 hebben Jan Smith en Cees van der Burg het initiatief genomen om een projectgroep op te richten die zich bezig gaat houden met de kwaliteit van het oppervlaktewater in ons werkgebied. Inmiddels is deze projectgroep – Projectgroep Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland (POKO) - samen met de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker (NMP) opgericht. In de Aves Visum van maart 2019 kun je hier meer over lezen.
 
Ruimtelijke ontwikkelingen in de regio
Rotta volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de regio en neemt zoveel mogelijk deel aan inspraakprocedures en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Denk hierbij aan de inrichting van het gebied rond de verlenging van de A16, plannen rond de Groenzoom en Wilderszijde en in gemeente Zuidplas rond de Rotte en in de Eendragtspolder. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om compensatie van bomen en water, al of geen bebouwing, enz. Hierin sluiten we ook aan bij acties van Natuur- en Milieu Zuid- Holland, andere natuurorganisaties en buurtbewonersorganisaties. Soms boeken we (klein) succes, soms moeten we ons neerleggen bij besluiten. Een mooi voorbeeld van succes is het voorkomen van woningbouw in het unieke stukje veenweidegebied De Snelle in de oksel van de Rottedijk en de Middelweg in de Eendragtspolder.
 
Communicatie.
Op onze website www.rotta-natuur.nl vind je alle relevante informatie over onze vereniging. Verslagen van excursies en publiekswandelingen, activiteiten van onze werkgroepen, achtergrond over gebieden of soorten en praktische informatie zoals de agenda, een link naar onze Facebook-pagina en naar Waarneming.nl.
Ons kwartaalblad Aves Visum is er te vinden, met veel achtergrondinformatie, verslagen en mooie foto’s. In 2018 was het thema ‘bomen’ wat veel interessante informatie voor de lezer opleverde. Aves Visum wordt ook op papier verspreid.
Leden kunnen de Nieuwsflits per mail ontvangen met aankondiging van activiteiten en andere wetenswaardigheden.
Naast deze digitale communicatie publiceren we via de lokale pers informatie en aankondigingen voor activiteiten en publiekswandelingen.
 
Cursussen en publieksactiviteiten.
Ook dit jaar was er weer de Cursus ‘Vogelherkenning voor beginners’. Wederom volgeboekt en succesvol.
De maandelijkse publiekswandelingen of fietstochten zijn goed bezocht. Ook de wandelingen op vrijdagavond in juli en augustus door het Koornmolengat werden in de regel goed bezocht.
 
Ledenexcursies en lezingen.
De ledenavonden werden ook in 2018 goed bezocht, dat kan ook haast niet anders. Met telkens verrassend en wisselend thema wordt er maandelijks een aantrekkelijke en gezellige avond aangeboden.
Ook dit jaar weer een tiental prachtige ledenexcursies. Soms op plekken waar we eerder zijn geweest, maar ook een aantal voor ons onbekende gebieden zoals de Maashorst in Oost-Brabant. Na lange tijd is het weekend ook weer van stal gehaald. Dit keer in het NIVON Natuurvriendenhuis in Oisterwijk. Nog wel een klein clubje dat er een echt weekendje van maakte, maar het begin is er.
 
Natuurcentrum Trefpunt Rotta
Het Trefpunt is het fysieke middelpunt van onze vereniging. Het Trefpuntteam beheert het gebouw en gaat over alle zaken in en rond ons Natuurcentrum. Zij beheren alle materialen die gebruikt worden door de natuurwerkgroep en door Rotta-Actief, die iedere donderdag ter plaatse onder andere de visdiefeilanden, de ijsvogelwand en vele nestkasten bouwen. Er wordt dan ook gewerkt aan de tuin rondom het Trefpunt.
Iedere zaterdag is het Trefpunt geopend voor publiek en de aanwezige Rotta-mensen geven uitleg over al onze natuuractiviteiten en dergelijke en er worden artikelen verkocht. Het beheerteam regelt ook de verhuur aan derden; meestal organisaties met hart voor de natuur. De vrijwilligersgroep ‘Witte Tornado’s’ zorgt er voor dat het gebouw er spic en span uitziet.