Onderstaand treft u het actueel en het financieel beleid.

Actueel beleid

Voor het beleidsplan van Rotta is Artikel 3 van de Statuten onverkort maatgevend. Voor de manier waarop Rotta in deze tijd de doelstelling wil realiseren zijn de hierboven genoemde middelen volgens Artikel 4 van de Statuten nog steeds actueel. Nadat Rotta in 2010 de beschikking kreeg over een eigen verenigingsgebouw, annex natuurcentrum zijn de mogelijkheden om het doel te verwezenlijken alleen maar toegenomen en worden deze extra kansen ook ten volle benut. Dat komt vooral tot uiting in een groot aantal activiteiten en veel actieve vrijwilligers en werkgroepen. Als gevolg van deze positieve ontwikkelingen is de rol van het bestuur in de loop der jaren steeds meer verschoven van het zelf organiseren naar het ondersteunen en coördineren van de activiteiten van werkgroepen en vrijwilligers. Daarbij wordt gezocht naar een evenwicht tussen de naar binnen gerichte aandacht voor versterking van de onderlinge band en samenwerking en de naar buiten gerichte aandacht voor natuur, leefomgeving, maatschappelijk belang en publiek. Voor onderlinge communicatie en voor informatie naar het publiek wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van eigentijdse mogelijkheden, zoals website en Facebook. Maandelijks wordt een digitale Nieuwsflits per email verzonden. Het verenigingsblad Aves Visum verschijnt vier maal per jaar, zowel in gedrukte vorm, als digitaal op de eigen website.

Financieel beleid

Rotta is een onafhankelijke, niet door de overheid gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie zonder betaalde krachten. Al het werk wordt op basis van vrijwilligheid gedaan, zonder geldelijke beloning. Bestuursleden kunnen aanspraak maken op een algemene onkostenvergoeding van € 50 per persoon per jaar, bedoeld als tegemoetkoming in de ambtshalve gemaakte kosten voor telefoon, internet etc. De vereniging heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten komen ten goede aan de verenigingsactiviteiten, met inbegrip van het onderhoud van verenigingsgebouw, interieur en erf.

De financiën van de algemene verenigingsactiviteiten van Natuur- en Vogelwacht Rotta en die van de exploitatie van het verenigingsgebouw, Natuurcentrum Trefpunt Rotta zijn gescheiden. Van beide onderdelen met elk een eigen bankrekening worden door verschillende penningmeesters aparte administraties bijgehouden, die in het Financieel Jaarverslag afzonderlijk zijn gespecificeerd.

Voor het financieel beleid gelden voor beide onderdelen de volgende principes:

  • de basisinkomsten moeten tenminste gelijk zijn aan, maar zo mogelijk iets meer dan de vaste lasten.
  • overige inkomsten kunnen, behalve voor opbouwen van reserves, benut worden voor bijzondere, extra uitgaven die van belang zijn voor het goed functioneren van de vereniging en/of het gebouw.
  • reserves (spaartegoeden) kunnen incidenteel en pas met instemming van meerderheid van bestuur worden aangesproken, voor duurzame investeringen in noodzakelijke of nuttige bedrijfsmiddelen.
  • de algemene reserve moet tenminste gelijk zijn aan of groter dan de vaste lasten op jaarbasis.