Dit jaarverslag geeft een samenvatting van de zaken waarmee Natuur- en Vogelwacht Rotta zich het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. 

 • Jaarverslag 2017
 • Financieel jaarverslag 2017
 • Boekhouding Rotta Algemeen 2017
 • Boekhouding Trefpunt 2017

Jaarverslag 2017

Dit jaarverslag geeft een beknopte samenvatting van de activiteiten in 2017 van Natuur- en Vogelwacht Rotta. Veel van deze activiteiten worden regelmatig besproken in Aves Visum of zijn te volgen op onze website. Bij al onze inspanningen houden wij onze doelstellingen voor ogen: het bevorderen en ondersteunen van de natuur en natuurbeleving. Door onderzoek, kundig beheer, samenwerking, reageren op overheidsplannen en kennisoverdracht proberen wij deze doelstellingen te bereiken.

In 2017 vierde Rotta haar 35-jarig bestaan. Dat is met 3 feestelijke activiteiten gevierd.
Op 20 mei was ’s morgens om 6 uur de publiekswandeling door de Wiebertjes en tegelijkertijd de laatste excursie van de vogelherkenningscursus, waarna een gezamenlijk, heerlijk ontbijt klaar stond in het Trefpunt. Op 19 oktober was er voor de kinderen een extra speurtocht vanuit het Trefpunt, waarbij de kinderen een houten medaille met het Rotta-logo en een loupekaartje kregen. Op 25 november was de jubileum fietspuzzeltocht langs de natuurpareltjes van Rotta met soep na.

Helaas hebben wij dit jaar afscheid moeten nemen van Aad Deurloo. Wij missen Aad persoonlijk en missen zijn inbreng bij verschillende activiteiten. 

Bestuur

Het bestuur is in het afgelopen jaar weer iets gewijzigd en bestaat nu uit Hans Sanders voorzitter, Anneke Zuidervaart vice-voorzitter, Cor van de Lustgraaf penningmeester, Marijke den Oudendammer secretaris, Arend Hoogeveen contactpersoon voor gemeente Zuidplas en Henk Starink voortrekker van het erfvogel-project. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door Jaap van Lien als contactpersoon naar de gemeente Lansingerland en de werkgroep Trefpuntbeheer. Onder de naam Rotta functioneren nog vele andere vrijwilligers in de verschillende werkgroepen.

Rotta Jeugd

Deze groep organiseert nog steeds met veel enthousiasme activiteiten voor Kapoentjes en Rangers. Het aantal deelnemers is vooral bij de jongsten toegenomen. De vaste invulling door Rotta Jeugd op de kinderpagina van Hart van Holland is helaas komen te vervallen door veranderingen bij deze krant. Maar de jeugd wordt nu langs onze eigen kanalen geïnformeerd over bijzonderheden in de natuur.
Betsy van der Meijgaarden heeft aan het eind van 2017 afscheid genomen van deze groep. Astrid Schild is de groep komen versterken.

Onderzoek en gidsen

Onderzoek door regelmatig tellen, wordt binnen het Rotta gebied op verschillende diergroepen toegepast. Er loopt een vleermuizenonderzoek, er worden vlinders geteld en er zijn vogeltellers. Hun aantal is binnen Rotta toegenomen en ook de gebieden voor de verschillende soorten tellingen, zoals winterwatervogeltelling, Broedvogel Monitoring Project (BMP), Meetnet Urbane Soorten (MUS), een ochtend trekvogeltelling (Euro Birdwatch), tellen van kolonievogels en Punt Transect Tellingen (PTT).
Ook het aantal gidsen breidt zich voorzichtig uit. Zij gidsen onze eigen publiekswandelingen en op aanvraag wandelingen in de omgeving.

Natuurwerk

Onze groep natuurwerkers heeft afgelopen jaar weer veel werk verzet, ongeveer 2700 mens-uren. Nieuw dit jaar was de ingezaaide graanakker in Kooipolder, een lust voor vele vlinders. Naast ons parkeerterrein is een paddenpoel met bijbehorende beplanting gerealiseerd. Voor visdiefjes zijn samen met de groep Rotta-Actief de eilanden gemaakt, te water gelaten in de Bleiswijkse Fles en onthuld door wethouder J. Heuvelink. Deze twee werkgroepen hebben ook samen een ijsvogelwand geplaatst aan het water achter het Trefpunt. De verschillende projecten zijn in samenwerking met het project Biodiversiteit gerealiseerd. Naast het vele maai- en snoeiwerk is ook hard gewerkt aan het vernieuwen van het vlonderpad door het Koornmolengat.
Een apart onderdeel is de werkgroep Erfvogels; na elders een cursus te hebben gevolgd, geeft deze groep nu advies aan derden over het voor vogels zo gunstig mogelijk inrichten van erven.

Ruimtelijke ontwikkelingen in de regio

Rotta volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de regio en neemt zoveel mogelijk deel aan inspraakprocedures en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Denk hierbij aan de inrichting van het land rond de verlenging van de A16, plannen rond de Groenzoom en Wilderszijde en in gemeente Zuidplas rond de Rotte en inrichting van de Hennipgaarde, enz.. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om compensatie van bomen en water, al of geen bebouwing. Hierin sluiten we ook aan bij acties van Natuur- en Milieu Zuid-Holland, andere natuurorganisaties en buurtbewonersorganisaties, enz.. Soms boeken we (een klein) succes, soms moeten we ons neerleggen bij besluiten.

Communicatie

Onze website www.rotta-natuur.nl geeft alle informatie over Rotta. Ons kwartaalblad Aves Visum is er te vinden (ook op papier te ontvangen), met veel achtergrond informatie, verslagen en mooie foto’s. Verder vindt men op de site alle relevante informatie over onze vereniging, de agenda, verslagen en links naar onze Facebookpagina en naar Waarneming.nl.
Leden kunnen de Nieuwsbrief per mail ontvangen met aankondiging van activiteiten en achtergrond informatie.
Naast deze digitale communicatie maken we ook gebruik van de lokale pers, waar we verslagen en informatie naar sturen en soms uitnodigen bij speciale gelegenheden.
Dit jaar zijn er een aantal wandelfolders van ons werkgebied gemaakt of hernieuwd, die liggen te koop op onze artikelentafel in het Trefpunt.

Cursussen en publieksactiviteiten

Ook dit jaar was er weer een cursus Vogelherkenning, wederom volgeboekt en succesvol.
De maandelijkse publiekswandelingen of fietstochten zijn goed bezocht, (op één na, maar toen hoosde het de hele ochtend). Ook de wandelingen op vrijdagavond in juli en augustus door het Koornmolengat waren druk bezocht.

Ledenexcursies en lezingen

De ledenavonden met een breed aanbod aan interessante onderwerpen zijn goed bezocht.
De excursies voor eigen leden waren, met nieuwe en bekende bestemmingen, ook goed bezocht.
Bij de laatste excursie van 2017 heeft Henk Zomer na 22 jaar afscheid genomen van dit deel van Rotta en het organisatie-stokje doorgegeven. Dit nieuwe jaar nemen Hans Sanders en Peter Wienbelt de organisatie op zich.

Trefpunt

Het Trefpuntbeheerteam beheert het gebouw en gaat over alle zaken in en rond het Trefpunt. Zij beheren ook alle materialen die gebruikt worden door de Natuurwerkgroep en door Rotta-Actief, die iedere donderdag ter plaatse o.a. de visdiefeilanden, de ijsvogelwand en vele nestkasten bouwen. Dan wordt er ook gewerkt aan de tuin.
Iedere zaterdag is het Trefpunt geopend voor publiek en zijn er Rotta-mensen die uitleg geven over al onze natuuractiviteiten en dergelijke. Dan wordt er ook vaak een en ander van de artikelen verkocht.
Het beheerteam regelt ook de verhuur aan natuur-gerelateerde cursussen en bijeenkomsten. De vaste medegebruiker Pameijer Stichting heeft afscheid genomen van onze locatie.
De groep 'Witte Tornado’s' houdt het gebouw in voortreffelijk schone staat.

Alle in dit jaarverslag genoemde activiteiten worden in en rond ons Trefpunt georganiseerd, voorbereid en/of besproken. Daar staat de koffie klaar en vinden de ontmoetingen plaats tussen de verschillende werkgroepen.
Zo is de cirkel weer rond. 

Financieel jaarverslag 2017

Algemeen

De financiën van de verenigingsactiviteiten van Natuur- en Vogelwacht Rotta en die van de exploitatie van Natuurcentrum Trefpunt Rotta worden apart geadministreerd en hebben aparte bankrekeningen. Penningmeester van de "Vereniging" is Cor van de Lustgraaf, de administrateur van het "Trefpunt" is Jan Noppers.

Toelichting bij de exploitatiecijfers van Natuurcentrum Trefpunt Rotta

Gebruik in 2017

In 2017 is ons verenigingsgebouw ‘Natuurcentrum Trefpunt Rotta’ gedurende 205 dagdelen gebruikt voor eigen verenigingsactiviteiten en gedurende 65 dagdelen verhuurd aan derden voor cursussen, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Ook heeft de Stichting Pameijer in 2017 weer regelmatig gebruik gemaakt van de keuken en toiletgroep in ons gebouw voor de rust- en schaftpauzes van hun groenservice werkgroepje (1).

Financieel resultaat 2017

 • De exploitatiebijdragen van de vereniging en van de Stichting Pameijer waren conform de begroting.
 • De inkomsten uit verhuur aan derden zijn wat hoger uitgekomen dan was begroot, o.a. dankzij zes extra cursusdagdelen bloemschikken en een in oktober door SBB georganiseerde landelijke ‘Kennis-dag over de wet Natuurbescherming’ voor hun boswachters en andere medewerkers.
 • Enkele niet in de begroting 2017 voorziene initiatieven van leden hebben in de rubriek ‘Activiteiten’ onverwachte extra inkomsten opgeleverd: de ‘soepwandeling’ op 28 januari, de jubileum-fiets/puzzeltocht op 25 november en bovenal de Kerstwandelingen op 26 december 2017.
  Dank daarvoor aan de betreffende organisatoren en vrijwilligers.
 • De opbrengst van de ‘koffiepot’ vertoont in de loop der jaren een dalende tendens; wellicht speelt een dalend bezoekersaantal tijdens de openstellingstijden voor publiek op de donderdagen en zaterdagmiddagen hierbij een rol?
 • Bij Overige inkomsten en Overige uitgaven zijn in de kolom Realisatie 2017 de inkomsten en uitgaven van de ‘verkoopkraam’ en van de ‘productie nestkasten’ apart vermeld (2), om het resultaat van de speciale activiteiten van de ‘Rotta Actief’-werkploeg (3) zichtbaar te maken.
 • De redelijk goed te voorspellen Vaste lasten waren (globaal) conform de begroting.
 • Bij de wat moeilijker te ramen Overige uitgaven kwamen de kosten lager uit dan was begroot.
 • Al met al leverde de exploitatie van het Trefpunt in 2017 een positief saldo op dat bijna tweemaal hoger uitkwam dan was begroot.

Balans per 31-12-2017

Uitgaande van het principe dat je in vette jaren moet sparen voor mogelijk latere magere jaren, stemt de gestage groei van het banksaldo tot voldoening.
De lange-termijn-doelstelling om het reserve fonds voor onderhoud/vervanging vanaf 2010 tot 2020 met € 3000,-- per jaar te laten groeien is in 2017 probleemloos gehaald.

Begroting 2018

 • In 2018 worden in de inkomsten en uitgaven geen grote veranderingen verwacht t.o.v. vorig jaar.
 • De inkomstenpost ‘Bijdrage Stichting Pameijer voor gebruik Trefpunt’ (voor medegebruik in 2017) staat dit keer helaas voor het laatst op de begroting. Zie opmerking (1).
 • De inkomstenpost ‘Ontvangst groepen’ (inkomsten uit zaalverhuur en consumpties) is altijd moeilijk in te schatten; de raming is voorzichtig positief.
 • Wat betreft de Overige inkomsten en Overige uitgaven staan er momenteel (nog) geen bijzondere projecten op stapel.

Opmerking/toelichting

 1. In december vernamen wij dat de groenservice werkgroep van Pameijer, die t/m 2017 voor SBB actief was in het Recreatiegebied Rottemeren, helaas niet langer medegebruiker van het Trefpunt zal zijn, omdat Stichting Pameijer de overeenkomst met SBB omtrent de werkzaamheden in deze regio m.i.v. 2018 heeft beëindigd. Jammer, want het waren vertrouwde en gezellige medegebruikers.
 2. In voorgaande jaren en in de begroting 2017 waren deze onderdelen nog samengevoegd in één rubriek: ‘Verkoopkraam, nestkasten’.
 3. Dit betrof in 2017 de vervaardiging van 2 visdiefvlotten, 2 ijsvogelwanden en 10 spreeuwenkasten.

Toelichting bij de cijfers van de vereniging Natuur- en Vogelwacht Rotta

Resultaten 2017

Bij vergelijking van het resultaat van 2017 met de begroting voor 2017 is het volgende op te merken:

 • De inkomsten uit contributies en donaties blijven mooi op peil, we blijven voorzichtig begroten. We zijn heel blij dat de meeste leden meer betalen dan de minimum contributie van € 12,50 per jaar. De gemiddelde bijdrage per lid bedroeg ongeveer € 20,--. Daardoor kunnen we enerzijds laagdrempelig blijven en toch de vaste lasten uit de basisinkomsten blijven betalen.
 • Onze vrijwillige gidsen zorgden voor extra inkomsten door het geven van excursies.
 • Bij de begroting van de advertenties zijn we er van uitgegaan dat de aflopende contracten met Oord en Punt worden verlengd. Nog niet inbegrepen is de nieuwe adverteerder Ridder catering.
 • De uitgaven van drukwerk zijn negatief omdat de kosten van het onderzoek-/inventarisatierapport Eendragtspolder reeds in 2016 zijn betaald terwijl de vergoeding door het Recreatieschap in januari 2017 is ontvangen.
 • De inkomsten van natuurwerk zetten we in voor verhoging van natuurwaarden (biodiversiteit) en landschaps-verfraaiing in ons werkgebied. De uitgaven waren grof geschat, pas in maart/april waren de werkelijke kosten van de bomen (Punt € 1.506,--) en zaden (Biodivers € 647,--) t.b.v. de paddenpoel bekend.
  In Natuurwerk overig zitten extra inkomsten € 1.156,-- door werkzaamheden voor project Biodiversiteit, waarvan € 496,-- is overgeboekt naar het Trefpunt voor het deel van hun werkzaamheden.
  Tevens compensatie € 500,-- inzaaien ruiterpad door Recreatieschap. De natuurwerkploeg heeft ook weer op het Land van Belofte geholpen bij het snoeien van bomen.
  In de begroting 2018 is opgenomen de aanvraag voor de Graanakkers € 3.300,--.
 • De betalingen voor de cursus Vogelherkenning 2018 komen pas in 2018 en zitten niet al gedeeltelijk in 2017.
 • De aangeschafte tv/monitor met soundbar bleek beduidend goedkoper dan begroot. Het technisch team heeft de apparaten voortreffelijk aangesloten, waardoor we nu bij elk licht goed prachtige presentaties kunnen geven.

Hartelijk dank voor uw bijdragen en inzet

Namens Bestuur en Trefpuntbeheerteam danken de penningmeester van Rotta en de administrateur van het Trefpunt alle leden/donateurs weer hartelijk voor hun bijdragen in het voorbije jaar.
Hiermee kan de vereniging haar doelstellingen blijven nastreven, zonder overheidssteun of andere subsidies.
In het bijzonder willen we ook de vele vrijwilligers weer hartelijk danken voor hun voortdurende inzet op alle fronten.
Ook in 2017 hebben zo’n 60 à 70 mensen met elkaar duizenden uren besteed aan de talloze activiteiten van onze vereniging en het laten functioneren, schoonhouden, onderhouden en in stand houden van het Trefpunt. Applaus!

Natuur- en Vogelwacht Rotta Jaarcijfers 2017 en begroting 2018

Bekijk als pdf

Exploitatie Trefpunt Jaarcijfers 2017 en begroting 2018

Bekijk als pdf